Pharmacity Employee App 2.4.02 [free]

Description

Phần mềm Employee App phục vụ cho các hoạt động nội bộ trong công ty. Bao gồm các tính năng:
- Chấm công
- Bảo trì
- Kiểm kê
- Báo cáo
- QAQC
- POG
- Khảo Sát
- Tra cứu sản phẩm
- Đăng đơn thuốc


The Employee App software serves the internal operations of the company. Features include:
- Timekeeping
- Maintenance
- Inventory
- Report
- QAQC
- POG
- Survey
- Look up products
- Post a drug application

Old Versions

Free Download Download by QR Code
  • App Name: Pharmacity Employee App
  • Category: Business
  • App Code: com.pharmacity_employee
  • Version: 2.4.02
  • Requirement: 4.4 or higher
  • File Size : 49.16 MB
  • Updated: 2022-05-15